Waldorfpedagogiken

Waldorfpedagogiken har en egen läroplan “En väg till frihet” som fungerar som komplement  till Skolverkets. Allas lika värde är helt grundläggande och vi vuxna behöver respektera barnets inneboende kraft till utveckling och lärande samtidigt som vi tar ansvar för deras välbefinnande och formar lärandemiljön så stimulerande som möjligt. Barn har rätt att få vara barn.

Ute får barnen ljus, luft och rikliga erfarenheter i kontakt med jord, vatten, växtligheten och småkryp. Gemensamma rörelselekar och ringlekar samt barneurytmi utvecklar samhörigheten, socialkompetens och viljekrafter hos barnen.
Till sagor, dockspel, musik och sång används träinstrument, flöjter, klangspel och barnlyror.

Värdegrund

En av waldorfpedagogikens målsättningar är att skapa förutsättningar för att det innersta i människans individualitet skall få komma till sin rätt. Det betyder att ett centralt ideal är fostran till frihet och att lärarens roll är att vara en medhjälpare och inspirationskälla så att barnets individualitet ska få bästa möjliga utvecklingsvillkor. Alla människors lika värde och jämställdhet är en självklarhet.