Waldorfpedagogiken

Barn har rätt att vara barn

Den övergripande idén och målsättningen för waldorfpedagogiken i förskoleåldern kan formuleras som “barnens rätt att få vara barn” och uppleva en rik barndom.

Barnens lek och rörelse blir till en del av innehållet i pedagogiken. Leken spelar en stor roll. Genom fantasifull och skapande lek får barnen kunskap om världen och hur den fungerar.

Barn behöver röra sig, hoppa, springa, klättra. Det kan de med fördel ägna sig åt utomhus, där de kommer i kontakt med de olika elementen: jord, vatten, luft och värme. Gemensamma rörelselekar och ringlekar samt barneurytmi utvecklar samhörigheten, socialkompetens och viljekrafter hos barnen.
Till sagor, dockspel, musik och sång används träinstrument, flöjter, klangspel och barnlyror.

Värdegrund

En av waldorfpedagogikens målsättningar är att skapa förutsättningar för att det innersta i människans individualitet skall få komma till sin rätt. Det betyder att ett centralt ideal är fostran till frihet och att lärarens roll är att vara en medhjälpare och inspirationskälla så att barnets individualitet ska få bästa möjliga utvecklingsvillkor. Alla människors lika värde och jämställdhet är en självklarhet.